+ A A - wcag-contrast-on
icon facebook icon youtube icon instagram icon bip
Biblioteka Rawicz

Konkurs literacki

Data publikacji: 2021-09-03

 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO
„SZCZYPTA OPTYMIZMU”

ORGANIZATOR:
Organizatorem Konkursu pt. “Szczypta optymizmu”
jest Rawicka Biblioteka Publiczna , 63-900 Rawicz , ul. Targowa 1

CELE KONKURSU:
Napisanie klimatycznego opowiadania z wątkiem optymistycznym

FORMY PREZENTACJI ORAZ WARUNKI UCZESTNICTWA:
Tematem przewodnim opowiadania ma być biblioteka , książki i zdrowy optymizm.
Zadaniem uczestnika konkursu jest samodzielne stworzenie tekstu odpowiadającego wymogom formy opowiadania,
Uczestnikami konkursu mogą być młodzież szkół podstawowych (kl. 6-8), szkół średnich (kl.1-4) oraz dorośli.
Uczestnicy napiszą opowiadanie: tekst nie może przekroczyć 15 000 znaków ze spacjami,
Format opowiadania: Word, OpenOffice,
Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które naruszają obowiązujące prawo lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.
W szczególności prace konkursowe nie mogą zawierać treści wulgarnych, pochwalających przemoc lub dyskryminację w jakiejkolwiek formie.
Prace zawierające takie treści nie będą dopuszczane do Konkursu.
Uczestnicy konkursu mogą przesyłać wyłącznie prace swojego autorstwa, będące utworami oryginalnymi (nie można plagiatować cudzych utworów), w języku polskim. W opowiadaniu można podać dane osobowe tylko takich osób, które udzieliły wyraźnej zgody. W opowiadaniu nie można zamieszczać treści niezgodnych z prawem, dobrymi obyczajami ani mogących naruszać cudze prawa lub cudze dobra osobiste. Opowiadania niezgodne z ww. warunkami nie zostaną dopuszczone do Konkursu.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jedną pracę konkursową. Prace prosimy wysyłać lub dostarczać osobiście razem z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym, w w przeciwnym razie nie będą oceniane,
Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy, stali współpracownicy organizatora, ich małżonkowie, krewni i powinowaci,
Przystępując do konkursu uczestnik akceptuje niniejszy regulamin, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Rawicką Bibliotekę Publiczną w Rawiczu w związku z udziałem w Konkursie „Szczypta optymizmu”, zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 922) oraz zapewnia, że: posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonej pracy, nie narusza praw autorskich osób trzecich, nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały w niej przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych.
Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na nieodpłatne jej publikowanie na stronie internetowej Rawickiej Biblioteki Publicznej i na jej oficjalnym profilu na Facebooku oraz wykorzystanie na wystawach organizowanych przez RBP
Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
Organizator przewiduje nagrody dla zwycięzców.

KRYTERIA OCENY PRAC:
jury będzie oceniać prace z podziałem na kategorie wiekowe,
przy ocenie będą brane pod uwagę kreatywność i indywidualne podejście do tematu,
praca musi podejmować tematy związane z biblioteką, książkami i zdrowym optymizmem

TERMINY:
Termin dostarczenia prac upływa 5 października 2021 r.
Prace należy przesłać do Rawickiej Biblioteki Publicznej e-mailem bądź osobiście w formie wydrukowanej z poprawnie wypełnionym formularzem zgłoszeniowym.
O wynikach konkursu laureaci zostaną poinformowani telefonicznie i na stronie biblioteki.
Wręczenie nagród nastąpi 09.10.2021 roku podczas wydarzenia Noc Bibliotek.
UWAGA! Organizator zastrzega sobie prawo pozostawienia prac konkursowych w zbiorach biblioteki, oraz prawo do ich publikowania i reprodukowania.


OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, rozpatrzenia reklamacji, wyłonienia zwycięzców i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagród.
2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie
z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. Zmianami).
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie. Osobie podającej dane osobowe przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także usunięcia.
4. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 w Rawiczu.
5. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników obejmować będzie następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu kontaktowego.
6. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji rozstrzygnięcia konkursu przez okres trwania konkursu, a po tym czasie jedynie w zakresie prac nagrodzonych.

DANE ORGANIZATORA:
Rawicka Biblioteka Publiczna ul. Targowa 1 63-900 Rawicz
tel. 65 545 20 04
e-mail: biblioteka@rawicz.eu

Regulamin i karta zgłoszenia uczestnika konkursu www.rbp.rawicz.pl/wsCMS/uploads/pdfs/regulamin_konkursu_literackiego_szczypta_optymizmu_na_noc_bibliotek_2021.pdf

powrót do wszystkich aktualności
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. X